Föräldrarådet är ett öppet mötesforum för informationsutbyte mellan föräldrar, elever och skolans representanter. Under dessa möten redovisas ärenden av rektor/skolledning, skolans personal, elevrådet samt Föräldraföreningen. Klassföräldrarna åtar sig att utse föräldrarådsrepresentant vid läsårets sista föräldramöte på vårterminen. Föräldrarådsrepresentanten för föräldrarnas talan i föräldrarådet. Representanten får gärna sitta två år för att på så sätt skapa kontinuitet, dock minst ett läsår. Föräldrarådet sammankallas av rektor och har möten ca 3–4 ggr/termin. Aktuella mötesdatum finns angivna i kalendariet. Mötesprotokoll skrivs av skolledningen och mejlas ut.

Föräldrarådsrepresentantens åtagande

Föräldrarådsrepresentanten åtar sig att:

  • Inhämta synpunkter, idéer och förslag från föräldrarna i klassen inför varje föräldraråd. Frågor som bedöms vara av stor vikt ska anmälas till föräldrarådsrepresentanten minst två veckor innan föräldarådsmötet så att representanten kan anmäla dessa till rektor. Dessa tas därefter upp i agendan.
  • Delta i föräldrarådets ordinarie möten samt vid förhinder utse en ersättare.
  • Vidarebefordra mötesprotokoll till klassens föräldrar, med eventuella tillägg av information utöver vad som framgår av protokollet.

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har några frågor, under rubriken Kontakt på hemsidan eller info@alstensskolan.se

 

Ålstensskolans Föräldraförening är medlem i Föräldraalliansen Sverige.