Stadgar för Ålstensskolans Föräldraförening

§ 1

Föreningen

ÅSK Ålstensskolans Föräldraförening, förkortat ÅSK, är en sammanslutning av föräldrar till elever på Ålstensskolan i Bromma, Stockholm och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

§ 2

Ändamål

ÅSKs uppgift är att:

 • verka för att kontakter och samarbete underlättas mellan föräldrar och skolans ledning och personal
 • arbeta för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks
 • verka  för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
 • stödja samt stärka sammanhållning, stämning och samverkan mellan elever, föräldrar och skolans personal genom social samvaro
 • ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor
 • i frågor av större vikt och omfattning samarbeta med övriga föräldraföreningar i Bromma

§ 3

Obundenhet

ÅSK ska ställa sig neutralt partipolitiskt, religiöst och även så i sitt förhållande till andra föreningar.

ÅSK kan däremot vara anslutet till Riksförbundet Hem och Skola (RHS), Föräldraalliansen i Stockholms Stad (FISS) eller motsvarande.

§ 4

Medlemskap

Samtliga föräldrar eller vårdnadshavare till barn på Ålstensskolan, är automatiskt medlemmar, men avgör själva i vilken grad de vill vara aktiva. Medlem kan också övriga personer bli som ansluter sig till ÅSKs ändamål och syfte samt betalat medlemsavgiften, exempelvis

 • lärare och andra befattningshavare vid skolan
 • annan person som har berättigat intresse för ÅSKs arbete och som av ÅSKs styrelse invalts som medlem

Medlemsavgiften är frivillig för föräldrar och vårdnadshavare och fastställs av årsmötet (se § 15).

§ 5

Årsmötet

Föreningen sammanträder till årsmöte före oktober månads utgång samt till extra föreningsmöte om styrelsen finner det erforderligt eller om så påkallats av minst 1/10 av medlemmarna.

Kallelse med förslag till dagordning utfärdas av styrelsen och skall aviseras på hemsidan minst två veckor före mötet, såväl i fråga om årsmöte som extra föreningsmöte.

I kallelse till extra föreningsmöte skall angivas för vilket ändamål mötet hålles.

Kallelse och möteshandlingar aviseras via hemsidan och via e-post.

§ 6

Dagordning

    Vid årsmötet skall förekomma:
1   Fastställande av röstlängd
2   Val av
a) mötesordförandeb) mötessekreterarec) två justerare tillika rösträknare
3   Fråga om mötet blivit behörigen kallat
4   Fastställande av dagordning
5   Föredragning av
a) styrelsens verksamhetsberättelseb) balans- och resultaträkningarc) revisorernas berättelse
6   Fråga om fastställande av
a) verksamhetsberättelse
b) resultat- och balansräkningar
7   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8   Behandling av förslag från styrelsen och motioner
a) motioner och övriga förslagb) verksamhetsplanc) budget och fastställande av medlemsavgift
9   Fastställande av särskilda bestämmelser.
10   Fastsällande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
11   Fastställande av arvoden till styrelsen, adjungerade till styrelsen samt revisorer
12   Val av styrelse för kommande verksamhetsår
13   Val av
a) en revisor för kommande mandatperiodb) samt en revisorssuppleant för samma period
14   Val av valberedning.  

§ 7

Dagordning, extra föreningsmöte

    Vid extra föreningsmöte ska förekomma:
1   Fastställande av röstlängd
2   Val av
a) mötesordförandeb) mötessekreterarec) två justerare tillika rösträknare
3   Fråga om mötet blivit behörigen kallat
4   Fastställande av dagordning
5   Behandling av förslag till extra föreningsmöte.

§ 8

Rösträtt på årsmöte och extra föreningsmöte

 Vid årsmöten och extra föreningsmöten:

 • äger varje medlem en röst antingen genom egen representation eller genom  ombud
 • ett ombud äger bara rätt att representera en medlem utöver sig själv
 • ombud ska uppvisa skriftligt fullmakt
 • röstlängd baseras på skolans förteckning över elever, föräldrar och vårdnadshavare vid tidpunkten för mötet, samt övriga betalande medlemmar enligt §4

§ 9

Särskilt omröstningsförfarande

Vid frågor av väsentlig ekonomisk och principiell natur äger sittande styrelse rätt att sammankalla extra föreningsmöte och på nytt genomföra omröstning i frågan. 

§ 10

Motioner

Varje medlem har rätt att lämna motioner, senast en vecka innan årsmötet.

§ 11

Valberedning

Valbar till styrelseuppdrag är samtliga medlemmar i ÅSK.

Årsmötet utser en valberedning.

Valberedningen förbereder samtliga förekommande val, med undantag för tillsättandet av valberedning, för tiden fram till nästa årsmöte.

Medlemmar har rätt att nominera kandidater till förtroendeuppdrag i ÅSK.

§ 12

Styrelse

Styrelsen består av ordförande och fem till sju ledamöter.

§ 13

Konstituering

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare, kassör och övrig inbördes arbetsfördelning.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera sakkunniga inom olika områden samt personer med anknytning till eller intresse för verksamheten.

§ 14

Uppgifter

Styrelsen handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med dessa stadgar och vid styrelsemöten fattade beslut, samt är, mellan dessa möten högsta beslutande organ.

Det åligger styrelsen att:

 • samordna och tillvarata medlemmars gemensamma intressen
 • verka för utbyte av erfarenheter dem emellan
 • uppmuntra och samordna aktiviteter bedrivna genom ÅSKs intresse- och projektgrupper
 • hålla fortlöpande kontakter med skolans ledning
 • förbereda årsmöte och extra föreningsmöte
 • verkställa vid sådana möten fattade beslut
 • senast 5 veckor före årsmötet till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar avseende det senaste räkenskapsåret.

§ 15

Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år, samt därutöver på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så kräver.

Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

§ 16

Ekonomi

 Medel som erfordras för föreningens verksamhet skall primärt sökas genom medlemsavgifter. Medlemsavgiftens storlek fastställs vid årsmötet. Medlemsavgiften är frivillig, men betalas normalt för varje barn familjen har på skolan.

Medel för föreningens verksamhet kan också inbringas genom genomförande av olika aktiviteter i anknytning till skolan och dess verksamhet (exempelvis Ålstensskolans Dag, sk prylbytardagar och liknande).

§ 17

Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet en revisor jämte en ersättare för denne.

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

 § 18

Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara 1 juli – 30 juni.

§ 19

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ett föreningsmöte med absolut majoritet eller av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. Mellan dessa möten skall minst två månader förflyta.

§ 20

Upplösning

För upplösning av ÅSK fordras beslut av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte. För giltighet av sådant beslut fordras dock 2/3 majoritet på vardera föreningsmöten, samt att minst två månader skall ha förflutit mellan dessa.

Om ÅSK upplöses skall föreningsmötet besluta om hur tillgångarna skall hanteras.